Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie Trợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Hệ thống học tập trực tuyến

Từ đầu học kỳ 2, năm học 2017-2018, trường sẽ triển khai hệ thống Elearning mới: https://elearning.ctu.edu.vn

Đăng nhập bằng TÀI KHOẢN MÁY TÍNH (Tài khoản đăng ký môn học đối với sinh viên và tài khoản nhập điểm đối với cán bộ).

Xem hướng dẫn sử dụng From the second semester of the 2017-2018 school year, CTU will implement the new Elearning system: https://elearning.ctu.edu.vn

To log in, use course-registration account (students),
score-entry account (staff)